Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitieomschrijvingen
 1. Ledenpas van van de organisatie.
 2. Pashouder: De natuurlijk persoon die de Ledenpas in bezit heeft en al dan niet gebruikt.
 3. Zeegers Advertisings BV: De publieksrechtelijke rechtspersoon.
 4. Aanbieder: partij aangesloten bij de Ledenpas waarbij de Ledenpas kan worden gebruikt.
 5. BRP: Basisregistratie personen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige zaken/activiteiten in de ruimste zin des woords van (het project van) de Ledenpas.
 2. Genoemde aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie op de website van de organisatie en de daaraan gelieerde websites en de andere communicatiemiddelen van (het project van) de Ledenpas zijn geheel vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie zijn slechts indicatief.
Artikel 3 Rechten en plichten van de pashouder
 1. De pashouder gebruikt de Ledenpas alleen persoonlijk. Zo is uitlenen dus niet toegestaan. Tegoed en acties op de Ledenpas komen dus alleen toe aan de pashouder en overdracht daarvan is niet toegestaan.
 2. Elke aanvrager van Nederland die ingeschreven staat in de BRP en minimaal 16 jaar oud is kan de Ledenpas aanvragen. Een aanvrager in de leeftijdscategorie 3 jaar tot en met 15 jaar heeft bij het aanvragen of registreren van de Ledenpas toestemming nodig van ouder of voogd.
 3. De pashouder gebruikt de Ledenpas niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de aanbieder.
 4. Tegoed op de Ledenpas is niet inwisselbaar tegen (contant) geld en kan uitsluitend worden verzilverd bij de aangesloten aanbieders. Met de Ledenpas kunnen pashouders alleen acties verzilveren conform hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald en uitsluitend bij de aanbieders op de door hum omschreven wijze. Zeegers Advertisings BV en aanbieders hebben te allen tijde het recht zowel in het algemeen als per individuele transactie een (verzoek om) verzilvering te weigeren, dan wel ongedaan te maken.
 5. Verzilvering volgens het vorige lid kan uitsluitend gebeuren indien de pashouder ten tijde van de verzilvering de Ledenpas bij zich heeft en deze in een bruikbare vorm aanbiedt aan de aanbieder.
 6. Indien mutaties van het tegoed op de Ledenpas onjuist zijn verwerkt, kan dit alleen worden hersteld indien de pashouder de kassabonnen/facturen van de betreffende aankopen waarop de foutieve mutaties betrekking hebben, aan de desbetreffende aanbieder overlegt.
 7. Bij verlies of diefstal van de Ledenpas dient de pashouder dit direct te melden via de aangegeven wijze op de website van de organisatie.
 8. Bij gevallen als bedoeld in het vorige lid kunnen pashouders via de in het vorige lid gegeven website een nieuwe Ledenpas aanvragen.
 9. Een verhuizing van een pashouder dient te worden gemeld via een adreswijziging op de persoonlijke inlogpagina van de pashouder op de website van de organisatie.
 10. Alle door pashouder op te geven gegevens dient hij naar waarheid in te vullen de pashouder zorgt ervoor dat deze gegevens volledig zijn.
Artikel 4 Bevoegdheden Zeegers Advertisings BV
 1. Zeegers Advertisings BV is te alle tijden onder opgaaf van reden bevoegd de Ledenpas bij de pashouder in te trekken. Eventueel aanwezig tegoed op de Ledenpas komt dan te vervallen waarbij de pashouder (althans de persoon waarbij de Ledenpas is ingetrokken en andere personen) geen recht heeft op restitutie daarvan in welke vorm dan ook en eveneens geen recht heeft op schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.
 2. Zeegers Advertisings BV is bevoegd een Ledenpas niet te verstrekken aan een aanvrager van de Ledenpas. Een aanvrager van de Ledenpas dan wel een persoon die zich voor de Ledenpas wil registreren dient minimaal 16 jaar te zijn en ingeschreven te zijn in de BRP. Een aanvrager in de leeftijdscategorie 3 jaar tot en met 15 jaar heeft bij het aanvragen of registreren van de Ledenpas toestemming nodig van ouder of voogd.
 3. Indien Zeegers Advertisings BV meent dat er foutieve mutaties van het tegoed van de Ledenpas zijn verwerkt, kan zij deze herstellen.
 4. Zeegers Advertisings BV kan bepaalde groepen mensen een tegoed toekennen op de Ledenpas. Dit tegoed kan gedurende één jaar na toekenning van dat tegoed worden gebruikt, behoudens gevallen zoals omschreven in andere bepalingen in deze algemene voorwaarden die over het tegoed gaan. Zeegers Advertisings BV dan wel de aanbieders kan de in dit lid genoemde termijn dat het tegoed kan worden gebruikt bij (al dan niet bij besluit) verkorten dan wel verlengen.
 5. Zeegers Advertisings BV vergoedt over het tegoed op de Ledenpas geen rente.
 6. Zeegers Advertisings BV en (rechts)personen handelende namens de Zeegers Advertisings BV kunnen niet een juiste werking van de Ledenpas en alle daaraan gekoppelde programma’s, en de websites etc. garanderen.
 7. Zeegers Advertisings BV mag (elektronische) berichten versturen aan de pashouder.
Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid/rechten en intellectueel eigendom
 1. In een geval dat een situatie zoals omschreven in artikel 4 lid 2 zich voordoet, heeft de aanvrager van de Ledenpas geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 2. Zeegers Advertisings BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving aangaande (het project van) de Ledenpas.
 3. Zeegers Advertisings BV en (rechts)personen handelende namens de Zeegers Advertisings BV in de opdracht ter uitvoering van (het project van) de Ledenpas kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met (het project van) de Ledenpas geleverde diensten en/of producten.
 4. Voor zover Zeegers Advertisings BV bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derde(n), kan Zeegers Advertisings BV op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Zeegers Advertisings BV of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Zeegers Advertisings BV.
 5. De pashouder kan op geen enkele manier rechten, in de ruimste zin des woords, ontlenen aan (het project van) de Ledenpas. Pashouder accepteert nadrukkelijk dat gebruikmaking van de Ledenpas geen (persoonlijk) recht betreft en dat de Ledenpas door Zeegers Advertisings BV kan worden ingetrokken en/of het project van de Ledenpas kan worden beëindigd, zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat en zonder dat de pashouder (althans de persoon bij wie de Ledenpas is ingetrokken en andere personen) recht heeft op enige schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.
Artikel 6 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van pashouder worden opgeslagen in database(s) die conform de wet- en regelgeving word(t)(en) beheerd door en/of namens Zeegers Advertisings BV. Deze database(s) zijn gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens en Zeegers Advertisings BV, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) gaan vertrouwelijk met deze informatie om. U kunt meer informatie hierover lezen op www.cbpweb.nl en op www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj. Deze persoonsgegevens worden bewaard om activiteiten uit te voeren voor de Ledenpas, voor (markt)onderzoek, voor opsporen van fraude met de Ledenpas en voor het benaderen van de pashouder over aanbiedingen en/of mededelingen aangaande de Ledenpas.

Artikel 7 Geschillen
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Een geschil bij de daartoe bevoegde rechter kan alleen aanhangig worden gemaakt indien de pashouder per e-mail op info@advertisings.nl met reden omkleed zijn geschil aan Zeegers Advertisings BV kenbaar heeft gemaakt en Zeegers Advertisings BV dit geschil naar het oordeel van pashouder niet binnen 30 dagen afdoende heeft opgelost.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.